Kulüp Nasıl Kurulur? | Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu - Mersin ASKF

Kulüp Nasıl Kurulur?

Kulüp Nasıl Kurulur?

Kulüp Nasıl Kurulur?

SIRA GEREKLİ BELGELER ADEDİ
1. Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu 1 adet
2. Dernek kurucuları tarafında her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü, 2 adet
3. Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, 1 adet
4. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan, 1 adet
5. Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, 1 adet
6. Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, 1 adet
7. Dernek merkezinin (ikametgâh) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname), 1 adet

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair (Dernekler Yönetmeliği Ek-1 de örneği bulunan) Alındı Belgesi verilir.

( Ek 1 ) Alındı Belgesi

( Ek 2 )  Dernek Kuruluş Bildirimi

Önemli Not:

Dernek işlemleri tamamlandıktan sonra tescil işlemi öncesi yapılacak olan genel kurulda, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na üye olunması ile ilgili kararın alınması ve Federasyon seçimlerinde delege olacak olan 3 kişinin seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Kararların Genel Kurul Toplantı Tutanağında muhakkak belirterek federasyonumuza teslim edilmesi zorunludur.

Dernek Tüzüğü

         Dernek Tüzüğünün İçeriği

Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

Derneğin gelir kaynakları.

Derneğin iç denetim şekilleri.

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.

Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler eklenebilir.

Örnek dernek tüzüğünden yararlanmak isteyenlerin dikkatine!

Örnek Dernek Tüzüğü (Şubesiz)

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK

KULÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER

5253 Sayılı Dernekler Yasasına göre kurularak, Türkiye Futbol Federasyonuna tescil işlemini yaptırmak isteyen Futbol Kulüpleri veya Futbol branşı olan kulüpler, Federasyonca belirlenecek kriterlere göre, başvuruda bulunabilirler.

Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen belgeleri süresinde vermeyen veya Federasyonca belirlenen tescil ücretini yatırmayan kulüplerin tescil işlemi yapılmaz.

Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.

FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Futbol tescili yaptıracak kulüpler aşağıdaki belgeleri 3 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

a) Taahhütname (EK:1). (Bu belge kesinlikle Noter onaylı olacaktır.)

b) İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış Kulüp Tüzüğü

c) Kulübün en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

d) Kamu Kurum ve Özel kuruluşlara bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kuruluşu veya Özel Kuruluştan alınmış izin belgesi

e) Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’lerden alınacak Referans Belgesi

f) Bilgi Formu

Tescil edilecek kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar. Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin içinde “Yeni” kelimesi “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır. Tescilli bir kulübün isminin içine “gençlik” kelimesi yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir (Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor” ismi kabul edilmeyecektir).

Amatör İşler Müdürlüğü’ne yapılan tescil başvuruları Federasyonca oluşturulacak bir kurul tarafından yerinde incelenir. Kulübün kendisine ait bir futbol sahasının olup olmadığı veya bir başka kuruluşa ait uygun bir sahanın kullanımlarına verilip verilmediğinin incelenmesini bu kurul yapacaktır. Tescili uygun görülen kulüpler için Uygunluk Belgesinin düzenlenmesinin ardından Federasyonca her sezon başı belirlenen tescil ücretinin Futbol Federasyonu’nun hesabına yatıracaklardır.